fbpx
เกสร ทั้ง 9

เกสร ทั้ง 9

$ 350.00

สรรพคุณ : ประกอบด้วย เกสรดอกไม้ท้ง 9 ชนิด

เม่อรับประทานจะได้กล่นดอกไม้อ่อนๆ หอมสดช่น

ทาให้ร่างกายรู้สึกสดช่นกระปร้กระเปร่า ไม่

อ่อนเพลียง่าย  ตลอดท้งวัน และช่วยบารุงหัวใจ

*** สามารถใช้บำรุงครรภ์ได้อีกด้วย

*** ราคา 350 บาท

Treatments  : Treats dizziness, body weak- nesses, nourishes the heart, and makes you feel fresh.

Share:

TOP

X