ยาธาตุบรรจบ

ยาธาตุบรรจบ

$ 250.00

สรรพคุณ  :   เป็นตาหรับยาซ่งกระทรวง

สาธารณสุขรับรองให้เป็นยาสามัญประจาบ้าน ใช้

บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟื้อ เรอเหม็นเปร้ยว

ช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนได้

ราคา 250 บาท

Treatments :  Treats  elements   disorder

,flatulencies and abdominal bloating.

Share:

TOP

X