บำรุงโลหิต สูตร 3

บำรุงโลหิต สูตร 3

$ 200.00

สรรพคุณ : ช่วยฟอกโลหิตทาให้ผิวพรรณด บารุง

ผิวหน้า รักษาสิวฝ้า บารุงเลือด เป็นยาอายุวัฒนะ

ราคา 200 บาท

Treatments   : Helps  to  cleans  the blood

impurities, leaving your skin and complexion

looking clear and healthy, treats blemishes,

slows  down  aging, nourishes  the  blood,

replaces  lost  energy, guards against the

onset of cancer, extends life expectancy.

Share:

TOP

X